Công nghệ thông tin Tiếng Anh là gì? Những điều cần biết và cơ hội việc làm CNTT hiện nay

Trong thời đại Cách mạng 4.0 ngày nay không thể thiếu sự góp mặt của Công nghệ thông tin. Chính vì thế, ngành Công nghệ thông tin hiện nay đang rất “Hot” và trở thành lựa chọn của rất nhiều bạn trẻ mong muốn theo học. Vậy thì Công nghệ thông tin Tiếng Anh là gì? Cơ hội việc làm dành cho sinh viên ngành công nghệ thông tin ra sao? Theo dõi bài viết nhé!

Công nghệ thông tin Tiếng Anh là gì?

   Ngành Công nghệ thông tin, viết tắt CNTT, (tiếng Anh: Information technology hay IT) là một nhánh ngành kỹ thuật sử dụng máy tính và phần mềm máy tính để chuyển đổi, lưu trữ, bảo vệ, xử lý, truyền tải và thu thập thông tin.

Cntt tiếng Anh là gì

    Ngành Công nghệ thông tin được sử dụng ở hầu hết mọi lĩnh vực trong cuộc sống và được chia thành 5 chuyên ngành phổ biến, bao gồm: Khoa học máy tính, mạng máy tính và truyền thông dữ liệu, kỹ thuật máy tính, hệ thống quản lý thông tin, mạng máy tính truyền thông, an toàn thông tin.

150 Thuật ngữ tiếng Anh chuyên ngành CNTT thường gặp

   Ngành Công nghệ thông tin đòi hỏi rất cao về kỹ năng ngoại ngữ đặc biệt là tiếng Anh. Các từ vựng tiếng Anh đáng chú ý sẽ giúp bạn tăng vốn hiểu biết hơn về CNTT. Vì vậy, hãy cùng CodeGym khám phá 150 Thuật ngữ tiếng Anh chuyên ngành CNTT thường gặp dưới đây nhé!       

      Thuật ngữ chuyên ngành cntt

 1. Certificate of basic information technology application: Chứng chỉ ứng dụng công nghệ thông tin cơ bản
 2. Degree in information technology engineering: Bằng kỹ sư công  nghệ thông tin
 3. Operating system (n): hệ điều hành
 4. Multi-user (n) Đa người dùng
 5. Alphanumeric data: Dữ liệu chữ số, dữ liệu cấu thành các chữ cái và bất kỳ chữ số từ 0 đến 9.
 6. PPP: Là chữ viết tắt của “Point-to-Point Protocol”. Đây là một giao thức kết nối Internet tin cậy thông qua Modem
 7. Authority work: Công tác biên mục (tạo ra các điểm truy cập) đối với  tên, tựa đề hay chủ đề
 8. Alphabetical catalog: Mục lục xếp theo trật tự chữ cái
 9. Broad classification: Phân loại tổng quát
 10. Cluster controller (n) Bộ điều khiển trùm
 11. Gateway: Cổng kết nối Internet cho những mạng lớn
 12. OSI: Là chữ viết tắt của “Open System Interconnection”, hay còn gọi là mô hình chuẩn OSI
 13. Packet: Gói dữ liệu
 14. Source Code: Mã nguồn (của của file hay một chương trình nào đó)
 15. Port: Cổng
 16. Cataloging: Công tác biên mục. 
 17. Subject entry: công cụ truy cập thông qua chủ đề của ấn phẩm .
 18. Memory /ˈmeməri/ : bộ nhớ
 19. Microprocessor /ˌmaɪkrəʊˈprəʊsesə(r)/: bộ vi xử lý
 20. Operationˌ/ɒpəˈreɪʃn/ : thao tác
 21. Storage /ˈstɔːrɪdʒ/ : lưu trữ
 22. Chief source of information: Nguồn thông tin chính
 23. Graphics /ˈɡræfɪks/ : đồ họa
 24. Hardware /ˈhɑːdweə(r)/: Phần cứng 
 25. software/ˈsɒftweə(r)/: phần mềm
 26. Text /tekst/ : Văn bản chỉ bao gồm ký tự
 27. Remote Access: Truy cập từ xa qua mạng
 28. Union catalog: Mục lục liên hợp. 
 29. Configuration /kənˌfɪɡəˈreɪʃn/: Cấu hình
 30. Protocol /ˈprəʊtəkɒl/:  Giao thức
 31. Technical /ˈteknɪkl/: Thuộc về kỹ thuật
 32. Pinpoint /ˈpɪnpɔɪnt/: Chỉ ra một cách chính xác
 33. Ferrite ring (n) Vòng nhiễm từ
 34. Abbreviation/əˌbriːviˈeɪʃn/: sự tóm tắt, rút gọn
 35. Analysis /əˈnæləsɪs/: phân tích
 36. Appliance /əˈplaɪəns/: thiết bị, máy móc
 37. Application /ˌæplɪˈkeɪʃn/: ứng dụng
 38. Arise /əˈraɪz/: xuất hiện, nảy sinh
 39. Available /əˈveɪləbl/: dùng được, có hiệu lực
 40. Background /ˈbækɡraʊnd/: bối cảnh, bổ trợ
 41. Certification /ˌsɜːtɪfɪˈkeɪʃn/: giấy chứng nhận
 42. Chief/tʃiːf/ : giám đốc                                    150 Thuật ngữ tiếng Anh chuyên ngành CNTT
 43. Common /ˈkɒmən/: thông thường,
 44. Compatible /kəmˈpætəbl/: tương thích
 45. Consultant /kənˈsʌltənt/: cố vấn, chuyên viên tham vấn
 46. Convenience convenience: thuận tiện
 47. Database/ˈdeɪtəbeɪs/: cơ sở dữ liệu
 48. Deal /diːl/: giao dịch
 49. Demand /dɪˈmɑːnd/: yêu cầu
 50. Detailed /ˈdiːteɪld/: chi tiết
 51. Develop /dɪˈveləp/: phát triển
 52. Drawback /ˈdrɔːbæk/: trở ngại, hạn chế
 53. Effective /ɪˈfektɪv/: có hiệu lực
 54. Efficient/ɪˈfɪʃnt/: có hiệu suất cao
 55. Employ /ɪmˈplɔɪ/: thuê ai làm gì
 56. Enterprise /ˈentəpraɪz/: tập đoàn, công ty
 57. Environment /ɪnˈvaɪrənmənt/: môi trường
 58. Equipment /ɪˈkwɪpmənt/: thiết bị
 59. Expertise/ˌekspɜːˈtiːz/: thành thạo, tinh thông
 60. Eyestrain: mỏi mắt
 61. Goal /ɡəʊl/: mục tiêu
 62. Gadget /ˈɡædʒɪt/: đồ phụ tùng nhỏ
 63. Implement /ˈɪmplɪment/: công cụ, phương tiện
 64. Increase /ɪnˈkriːs/: sự tăng thêm, tăng lên
 65. Install /ɪnˈstɔːl/: cài đặt
 66. Instruction /ɪnˈstrʌkʃn/: chỉ thị, chỉ dẫn
 67. Insurance /ɪnˈʃʊərəns/: bảo hiểm
 68. Integrate /ˈɪntɪɡreɪt/: hợp nhất, sáp nhập
 69. Latest /ˈleɪtɪst/: mới nhất
 70. Leadership/ˈliːdəʃɪp/: lãnh đạo
 71. Level with someone (verb): thành thật
 72. Low /ləʊ/: yếu, chậm
 73. Maintain /meɪnˈteɪn/: duy trì
 74. Matrix /ˈmeɪtrɪks/: ma trận
 75. Monitor /ˈmɒnɪtə(r)/ : giám sát
 76. Negotiate /nɪˈɡəʊʃieɪt/: thương lượng
 77. Occur /əˈkɜː(r)/: xảy ra, xảy đến
 78. Order /ˈɔːdə(r)/: yêu cầu
 79. Oversee /ˌəʊvəˈsiː/: quan sát
 80. Prevail /prɪˈveɪl/: thịnh hành, phổ biến
 81. Process /ˈprəʊses/: quá trình, tiến triển
 82. Provide /prəˈvaɪd/: cung cấp
 83. Rapid /ˈræpɪd/: nhanh chóng
 84. Remote /rɪˈməʊt/: từ xaThuật ngữ tiếng Anh chuyên ngành
 85. Replace /rɪˈpleɪs/: thay thế
 86. Research /rɪˈsɜːtʃ/: nghiên cứu
 87. Resource /rɪˈsɔːs/: nguồn
 88. Respond /rɪˈspɒnd/: phản hồi
 89. Simultaneous /ˌsɪmlˈteɪniəs/: đồng thời
 90. Solve /sɒlv/: giải quyết
 91. Substantial /səbˈstænʃl/: tính thực tế
 92. Sufficient /səˈfɪʃnt/: đủ, có khả năng
 93. Suitable /ˈsuːtəbl/: phù hợp
 94. Multi-task: Đa nhiệm.
 95. Priority /praɪˈɒrəti/:  Sự ưu tiên.
 96. Productivity /ˌprɒdʌkˈtɪvəti/: Hiệu suất.
 97. Real-time:  Thời gian thực.
 98. Schedule /ˈskedʒuːl/:  Lập lịch, lịch biểu.
 99. Similar /ˈsɪmələ(r)/:  Giống.
 100. Storage /ˈstɔːrɪdʒ/:  Lưu trữ.
 101. Technology /tekˈnɒlədʒi/:  Công nghệ.
 102. Tiny /ˈtaɪni/:  Nhỏ bé.
 103. Digital /ˈdɪdʒɪtl/:  Số, thuộc về số.
 104. Chain /tʃeɪn/: Chuỗi.
 105. Clarify /ˈklærəfaɪ/: Làm cho trong sáng dễ hiểu.
 106. Individual ˌɪndɪˈvɪdʒuəl/: Cá nhân, cá thể.
 107. Inertia /ɪˈnɜːʃə/: Quán tính.
 108. Irregularity/ɪˌreɡjəˈlærəti/: Sự bất thường, không theo quy tắc.
 109. Quality /ˈkwɒləti/: Chất lượng.
 110. Quantity/ˈkwɒntəti:  Số lượng.
 111. Ribbon /ˈrɪbən/:  Dải băng.
 112. Abacus/ˈæbəkəs/ :   Bàn tính.
 113. Allocate/ˈæləkeɪt/: Phân phối.
 114. Analog: Tương tự.
 115. Command/kəˈmɑːnd/:  Ra lệnh, lệnh (trong máy tính).
 116. Dependable/dɪˈpendəbl/:  Có thể tin cậy được.
 117. Devise /dɪˈvaɪz/: Phát minh.
 118. Accumulator /əˈkjuːmjəleɪtə(r)/: Tổng
 119. Addition /əˈdɪʃn/: Phép  cộng
 120. Address /əˈdres/: Địa chỉ
 121. Appropriate /əˈprəʊpriət/: Thích hợp
 122. Arithmetic /əˈrɪθmətɪk/: Số học
 123. Capability /ˌkeɪpəˈbɪləti/: Khả năng
 124. Circuit /ˈsɜːkɪt/: Mạch
 125. Complex /ˈkɒmpleks/: Phức tạp
 126. Component/kəmˈpəʊnənt/: Thành  phầnthuật ngữ tiếng anh chuyên ngành
 127. Computer /kəmˈpjuːtə(r)/: Máy  tính
 128. Computerize /kəmˈpjuːtəraɪz/: Tin  học hóa
 129. Convert  /kənˈvɜːt/: Chuyển đổi
 130. Data /ˈdeɪtə/: Dữ liệu
 131. Decision /dɪˈsɪʒn/: Quyết định
 132. Demagnetize  (v): Khử từ hóa
 133. Device  /dɪˈvaɪs/: Thiết bị
 134. Disk  /dɪsk/: Đĩa
 135. Division /dɪˈvɪʒn/: Phép  chia
 136. Multiplication /ˌmʌltɪplɪˈkeɪʃn/: Phép  nhân
 137. Numeric  /njuːˈmerɪkl/: Số học, thuộc về số học
 138. Operation(n): Thao tác,
 139. Output /ˈaʊtpʊt/: Ra,  đưa ra
 140. Perform /pəˈfɔːm/: Tiến hành, thi hành
 141. Process /ˈprəʊses/: Xử lý
 142. Pulse /pʌls/: Xung
 143. Signal(n): Tín  hiệu
 144. Solution/səˈluːʃn/: Giải pháp, lời giải
 145. Store /stɔː(r)/: Lưu trữ
 146. Subtraction /səbˈtrækʃn/: Phép  trừ
 147. Switch /swɪtʃ/: Chuyển
 148. Tape /teɪp/: Ghi  băng, băng
 149. Terminal /ˈtɜːmɪnl/: Máy  trạm
 150.  Transmit /trænsˈmɪt/: Truyền

Tên gọi các vị trí trong lĩnh vực Công Nghệ Thông Tin

    Bạn đang băn khoăn các vị trí trong lĩnh vực Công nghệ thông tin có tên gọi như thế nào? Đừng lo, dưới đây là tên gọi cho từng vị trí mà CodeGym đã liệt kê cho bạn

Các vị trí trong lĩnh vực CNTT

 1. Cử nhân công nghệ thông tin (tiếng Anh: Bachelor of Science in Information Technology)
 2. Kỹ sư công nghệ thông tin (tiếng Anh: information technology engineer)
 3. Chuyên viên công nghệ thông tin (tiếng Anh: IT technician)
 4. Lập trình viên phần mềm (Software Engineer/Developer)
 5. Lập trình viên máy tính (Computer Programmer)
 6. Nhà khoa học nghiên cứu máy tính và thông tin (Computer and Information Research Scientists)
 7. Nhà phân tích hệ thống máy tính (Computer System Analysist)Các vị trí trong lĩnh vực CNTT
 8. Chuyên gia hỗ trợ máy tính (Computer Support Specialist)
 9. Người quản trị dữ liệu (Database Administrator)
 10. Người phát triển mạng lưới máy tính (Computer Network Architects)
 11. Người phát triển website (Web Developers)
 12. Nhân viên bảo mật hệ thống thông tin (Information System Security Staff)
 13. Người kiểm tra phần mềm (Software Testers)
 14. Kỹ sư đánh giá chất lượng (Quality Assurance Engineers)

Học ngành Công nghệ thông tin ra trường làm gì?

 Đây là câu hỏi phổ biến của rất nhiều bậc phụ huynh và các bạn trẻ có niềm đam mê với IT. Tốt nghiệp ngành Công nghệ thông tin bạn có thể đảm nhiệm các vị trí sau:

học ngành CNTT ra trường làm gì

 • Lập trình viên – Developer: Đây là vị trí phổ biến và cần nguồn nhân lực lớn. Họ là những người trực tiếp viết ra các chương trình máy tính, phần mềm công nghệ. 
 • Kiểm duyệt viên chất lượng phần mềm – Quality Assurance và Quality Control: Họ là những người kiểm tra chất lượng các chương trình phần mềm do lập trình viên tạo ra.
 • Chuyên viên quản trị mạng – Network administrator: Đảm bảo sự ổn định của hệ thống tường lửa, phát hiện và sửa các lỗi trên hệ thống mạng, kiểm tra, giám sát hệ thống mạng nhằm phát hiện những tấn công trái phép từ bên ngoài.học ngành CNTT ra trường làm gì
 • Chuyên viên quản trị dữ liệu – Database Administrator (DBA): là người chịu trách nhiệm quản trị và vận hành các hoạt động liên quan đến cơ sở dữ liệu, nhằm đảm bảo hệ thống luôn sẵn sàng cho người dùng truy cập.
 • Chuyên viên Bảo mật và an toàn thông tin Information Security and Security Specialist: bảo vệ thông tin, dữ liệu của cá nhân hoặc một tổ chức, áp dụng các biện pháp kiểm soát hành chính, kỹ thuật nhằm duy trì tính bảo mật, toàn vẹn và sẵn sàng cho toàn bộ thông tin.
 • Giảng dạy và nghiên cứu về CNTT tại các trường, viện nghiên cứu

Nhân viên IT phụ trách về hệ thống máy tính, phần mềm cho các công ty, tổ chức

Học ngành Công nghệ thông tin làm việc ở đâu?

    Lộ trình học ngành công nghệ thông tin

 •  Hệ đại học chính quy

   Bạn sẽ học 4 – 5 năm khi theo học tại hệ đại học chính quy. Trong thời gian này, bạn được học những gì? 

 –  2 năm đầu: Đây là thời gian để sinh viên làm quen với môi trường đại học, bạn bè, cách học. Sinh viên sẽ được học những môn kỹ năng mềm, đại cương 

 – 2 năm cuối: Các bạn sinh viên sẽ được học kiến thức chuyên ngành từ căn bản đến chuyên sâu. Khi đã có lượng kiến thức nhất định các bạn sẽ được thực tập tại các doanh nghiệp. Sau khi hoàn tất 2 năm cuối này các bạn sẽ nhận được tấm bằng tương xứng với thực lực của mình

Học CNTT tại đại học

 • Tại CodeGym

   Chỉ cần mất 6 tháng để bạn có thể theo học và đúc kết được một lượng kiến thức tình chất nhất. Tuyệt vời hơn cả là bạn sẽ được trải nghiệm đúng nghĩa “Học đi đôi với hành” (vừa học vừa thực hành). Thay vì phải học những môn xa vời kiến thức chuyên ngành như đại cương, những lý thuyết khô khan. 

Học CNTT tại CodeGymBên cạnh đó, 1 lớp học tại CodeGym có giảng viên các anh chị tutor, huấn luyện viên luôn đồng hành với bạn. Còn gì tuyệt hơn là được những người có chuyên môn cao, kinh nghiệm thực chiến dày dặn hỗ trợ các bạn trong việc học và thực hành các dự án thực tế. 

–   Đặc biệt, CodeGym là nơi đầu tiên tại Việt Nam áp dụng Coding Bootcamp – Một mô hình đào tạo lập trình cường độ cao giúp học viên nhanh chóng trưởng thành và đạt được trình độ sẵn sàng tham gia ngay vào thị trường việc làm. MÔ HÌNH ĐÀO TẠO LẬP TRÌNH ƯU VIỆT 

Học CNTT tại CodeGymCodeGym cam kết 100% học viên có việc làm trong 45 ngày ngay sau khi hoàn thành xong khóa học. Có được sự tự tin đó vì CodeGym là đối tác đáng tin cậy của hơn 100 doanh nghiệp trong lĩnh vực công nghệ.

Các đối tác của CodeGym

Những yếu tố sinh viên/ học viên công nghệ thông tin cần có

–  Để có thể theo học Công nghệ thông tin, dưới đây là những yếu tố mà sinh viên/ học viên cần có: 

+ Sự đam mê 

+ Sự thông minh 

+ Khả năng ngoại ngữ 

+ Tính chính xác trong công việc 

+ Sức khỏe tốt

Tổng kết

  Bài viết trên đã chia sẻ một vài thông tin hữu ích để giúp bạn tìm hiểu về ngành Công nghệ thông tin, từ đó có cơ sở để đưa ra quyết định có nên học ngành này hay không. 

Bài viết khác:

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Developed by Tiepthitute